Danh mục bài đăng kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Ban Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế "Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại  các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"trân trọng thông báo danh mục các bài báo Khoa học được phân theo nội dung  và được in trong kỷ yếu Hội thảo.

Danh mục bài đăng  Hội thảo Khoa học Quốc tế "Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Trân trọng cảm ơn ! 


adv3 adv2 ffghgf Standee thehuc brigde